Enkätsvar (Barns psykiska hälsa) sept-okt 2022

Tack till er föräldrar som tog er tid med att besvara enkäten. Utav er 55 st. föräldrar, har 16 st svarat.

Vi har gjort en sammanställning (här nedan) av er vårdnadshavares enkätsvar och även lite kort hur vi tänker kring de svar ni gett.  Vi kommer presentera mera bilder/film hur vi arbetar kring detta ämne på föräldramötet den 8 november, så glöm inte anmäla er.

  • Så här tyckte ni vårdnadshavare gällande vad som påverkar barns psykiska hälsa hemma? Positivt/negativt.

Positivt: Så viktigt med positiv bekräftelse och få uppmärksamhet av närvarande föräldrar, vilket stärker barnets självkänsla. Viktigt med rutiner o regler även hemma.

Kärlek, ha roligt tillsammans med sin familj, bli lyssnad på, möjlighet att visa sina känslor och tas med respekt av sin familj och viktigt att känna samhörighet.

Bra balans mellan aktiviteter och vila. Bli sedd och kramad varje dag gynnar barnets psykiska hälsa. Trygghet är den absolut viktigaste förutsättningen för en god psykisk hälsa av de påverkningsbara faktorerna

Negativt:   Brist på rutin och struktur i hemmet skapar otrygghet.

Om föräldrarna är frånvarande, inte kommunicerar med barnet tillräckligt, inte ger barnet tillräckligt med kärlek. Viktigt att föräldrar har föräldraansvaret så att barn får vara barn. Våld i hemmet, missbruk, ekonomisk stress hos föräldrar, föräldrar som inte ser sina barn och dess behov påverkar negativt.

Stressade föräldrar som prioriterar jobb eller telefon framför sina barn. Konsekvenserna blir att barnen får mycket tv/padda för att föräldrarna inte orkar med sina barn och leka med dem.

Våra/pedagogernas tankar: Ni vårdnadshavare kan tydligt se vad som påverkar era barn både positivt och negativt i hemmet. Lägger vi nu fokus på allt det positiva som sker i hemmet gör vi tillsammans barnens vardag mycket bättre. Tack för att ni delar med er av era tankar.

2)Detta tror ni vårdnadshavare kan påverka barns psykiska hälsa på förskolan? positivt/negativt

Positivt: Bra vänner, viktigt att man trivs med pedagogerna och de andra barnen, aktiviteter som stimulerar, positiva uppmuntringar är viktigt.

Att pedagogerna skapar en lärande och en trygg miljö för barnen.

Att alla blir sedda och hörda, behandlade med respekt och att bli bemötta för dem de är, alla barn är verkligen olika.

Möjlighet till lugn och ro i mindre grupper. Samma pedagoger så barn känner sig trygga, bra att ni inte har massa olika vikarier. Trygga och professionella pedagoger. Att vi vårdnadshavare känner trygghet i bemötandet, smittar av sig på barnen.

Negativt:

Dåliga saker kan vara om barnet känner sig ensam eller utanför, inte känner glädje på förskolan, känner sig otrygg eller orolig.

Stress på förskolan gällande rutiner, högljutt, stora barngrupper, nya vikarier. Barnet kanske känner utanförskap, att inte hinner bli lyssnad på kan påverka barnen negativt.

Våra/pedagogernas tankar: Vårt fokus är att lägga tid på vår förberedda miljö och se till att vardagen bli stressfri för barnen genom att dela in oss i mindre grupper. Att bli bekräftad som barn och känna gemenskap på förskolan är så viktig. God kamratskap, att bli bekräftad, gott samarbete med hemmet, regler och rutiner känns bra att ni tycker är grunden till våra barns psykiska hälsa och deras välmående på förskolan.

  • Så här känner ni vårdnadshavare gällande om ni är trygga i den omsorg ert barn får gällande psykisk hälsa på förskolan? även vad kan vi annars göra bättre?

Känner oss oerhört trygga, upplever att ni arbetar bra kring barnens hälsa och är så lyhörda.

Vi är väldigt trygga med vår förskola och de professionella pedagogerna som arbetar. Vi tror att barn som tidigt lär sig ta ansvar också blir trygga med sig själva vilket då leder till att psykisk hälsa förstärks och gör barnen starkare även om de stöter på motgångar.

Vi tror och hoppas på fortsatt nära samarbete mellan oss och er för att mina barn ska med egna ögon se ett positivt samarbete, som jag tror är ett vidare arbete på psykisk hälsa.

Jag tror att Montessoripedagogiken är en av de absolut bästa lärosätten för en god psykisk hälsa. Så arbetar ni som tänkt så litar jag fullt på er.

Saknar att få följa med mitt barn in på förskolan vid lämning tex. Jag upplever att jag skulle vilja få visa för mitt barn att jag är nyfiken och intresserad av hur hen har det, hur det ser ut osv. Att barnens värld i förskolan inte ska vara en ”förbjuden” plats för oss föräldrar, annars känner vi oss trygga.

Mycket trygga med förskolans omsorg, upplever ingen stress, bra att de mindre barnen inte har någon skärmtid, mycket vistelse utomhus är väldigt bra och gynnar barnens hälsa.

Jag ser gärna lite mer exempel på hur ni arbetar med normkritik med barnen, tex på avdelningens inlägg.

Våra/pedagogernas tankar: Alla ni som besvarat enkäten är trygga med oss i arbetet med era barn gällande deras psykiska hälsa  stärker oss i vårt arbete. Vi känner precis som ni att Montessoripedagogikens tankar och grund gällande barnens psykiska hälsa är fantastisk. Uppskattar att ni tycker till och har åsikter då detta gör att vi tillsammans skapar en bra miljö för era barn att utvecklas i. Tillsammans skapar vi en miljö både hemma och på förskolan som gynnar våra barns psykisk hälsa!

Lämna ett svar