logo

Montessoriförskolan Smultronställets vision och grundtankar:

Självständighet/ ”Hjälp mej att hjälpa mej själv”

Genom utmaningar & upprepning lär sig barnen, vilket skapar självförtroende & självständighet.

Lustfyllt lärande/ ”Barnets känsliga perioder är viktiga, nyfikenheten skapar kunskap”

Pedagogerna utgör ryggraden i verksamheten & i den förberedda miljön på förskolan finns material anpassat för varje barns intresse, mognad & behov.

Ansvar /”Frihet under ansvar”

Vi tränar barnen att ta ansvar, att göra val, visa hänsyn till varandra & miljön.

Trygghet/ ”En trygg, hemtrevlig miljö med medforskande pedagoger är en utav grundstenarna för att kunna leka o lära”

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

Varje förskolas utveckling:

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att ut bildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

För mig som rektor är det viktigt att alla mina medarbetare tar sitt ansvar och känner trygghet i sitt arbete. Pedagogerna ska se till att det pedagogiska arbetet styrs utifrån våra styrdokument Skollagen/Läroplanen och Montessoripedagogiken. De ska ta ansvar för den förberedda miljön och planera den utifrån barnens behov, mognad och intressen. Det handlar om att samarbeta, samverka, reflektera och ha barnens bästa i fokus.

Mitt fokusarbete som rektor är att organisera, leda, utveckla och driva förskolan framåt på ett positivt och lustfullt sätt ihop med pedagogerna och föräldrarna. Genom att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera vårt pedagogiska arbete så utvecklas verksamheten. Pedagogerna måste ha bra verktyg för att kunna arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Arbetet med våra matriser gör att vi lättare kommer åt våra utvecklingsområden och kan utgå från detta i vår planering. Vi arbetar efter ett eget framtaget års hjul som är indelat i månader efter läroplanens alla mål och riktlinjer. Dessa områden utvärderas efter varje period (med matriserna som underlag) och ger på så sätt nya fokusområden till nästa år och som även fyller en viktig del i vår verksamhetsplan.

Omsorgen och bemötandet av barnen och deras föräldrar från personalen har också en grundläggande betydelse i förskolans pedagogiska verksamhet. En förutsättning är att barnen känner sig trygga och har tillit till de vuxna. Barnen ska efter förskoletiden på Montessori ha goda kunskaper och förmåga att möta en verklighet som kräver självständighet, social kompetens och tillit till sin egen förmåga.

Som rektor ska jag hålla mig uppdaterad om samhällsutvecklingen och ha ett gott samarbete med Lidköpings kommuns Barn och skolnämnd, Svenska Montessoriförbundet, andra förskolechefer samt andra ledningsgrupper inom Montessoriförskolor och utvecklingsteamet i Lidköpings kommun.

Alla pedagoger arbetar efter en tydlig stark struktur med Montessoripedagogiken i grunden och utformar sitt pedagogiska arbete med det kompetenta barnet i fokus. Det är barnens intressen och behov som är utgångspunkten för förskolans pedagogiska verksamhet. Ett lustfyllt lärande och barnens nyfikenhet att utforska sin omvärld uppmuntras och leken har en central roll.  Det systematiska arbetet genomförs under medverkan av pedagogerna och barnens vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande genom föräldramöten/ Inspirationskvällar kring Montessoripedagogiken, ”Åsiktslådan”, den dagliga dialogen, utvecklingssamtalen och vår egen hemsida. Som rektor ska jag även se till att utforma verksamheten så att barn med rätt till särskilt stöd får sina förutsättningar tillgodosedda, samt ha en gott samarbete med kommunens barn och elevhälsa. Förskolan ska även ha en väl upprätthållen likabehandlingsplan som motverkar alla former av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

Våra förutsättningar:

Vårt Smultronställe är beläget vid Lidans kant mitt i Lidköping. Vi har ett brett upptagningsområde från hela kommunen eftersom vi är den enda i Lidköping som bedriver en förskola med Montessoripedagogik. Vår förskola består av två avdelningar som bedriver sin verksamhet i ett hus med härlig atmosfär från sekelskiftet. Avdelningen Smultronet består av 13 barn mellan 1-3 år där arbetar både Montessorilärare/Förskollärare och Montessorilärare/Barnskötare med (3,85 heltidstjänst )Avdelningen Äppelbo har 22 barn mellan 3-6 år där arbetar både Montessorilärare/Förskollärare och Montessorilärare/Barnskötare med (3,75 heltidstjänst)

Förskolan är en ekonomisk förening med personalen som medlemmar. En vald styrelse, bestående av personalen, har det yttersta ansvaret för verksamheten. En anställd kokerska finns på förskolan som lagar all mat från grunden och som har en viktig central roll i huset för både föräldrar, barn och pedagoger.

Vi arbetar utifrån Montessoripedagogikens filosofi, det enskilda barnet sätts i centrum. Vi blir kontrollerade och får varje år ansöka om Auktorisation hos Svenska Montessoriförbundet, detta är en kvalitetssäkring inom pedagogiken. Vi har under många år blivit Auktoriserade och fått diplom då vi kan uppvisa:

*Utbildade Montessorilärare (som utgör ryggraden på Förskolan.)

* Anpassad miljö med Montessorimaterial efter barnens behov, mognad och utveckling.  Ämnesindelade rum med låga hyllor där barnen själva kan se och välja vad de vill arbeta med.

*Barnen ska fritt få välja vad de vill arbeta med, hur länge och med vilka de vill arbeta med under arbetsstunden.

* Att förskolan erbjuder Montessorimaterial inom alla ämnen: Praktiska-, sensoriska-(sinnesträning), Språk-, Matematik-, Kulturövningar. Materialet ska vara lockande och vi som lärare ska vägleda barnen till ett lustfyllt arbete.

Genom att anpassa miljön till barnen, ge dem frihet att välja sitt arbete och låta deras spontana intresse vara drivkraften, får koncentrationen och viljan att lära fritt spelrum. Detta i sin tur skapar självförtroende, och hjälper barnet att utvecklas och finna sin plats i världen.

 

Våra fokusområden för året 2022:

De väsentliga utvecklingsområden som förskolan valt under fokusområde ”Omsorg, utveckling & Lärande” är:

Smultronet (1-3 års):

 • Dela upp barngruppen i mindre grupper (aktivitetsgrupper) efter mognad, utveckling och behov.
 • Ha mycket fokus på omsorg för att få en trygg och harmonisk barngrupp.
 • Utveckla barnens språk med tex högläsning.
 • Utveckla leken i den pedagogiska miljön

Äppelbo (3-6 års):

 • Fokus på Montessoripedagogiken och den förberedda miljön. Allt material inom språk, matematik, kultur, sensoriskt, praktiskt måste ständigt ses över, bytas ut och förändras/förnyas, allt för att följa barnets utveckling, intresse och behov.

De väsentliga utvecklingsområden som förskolan valt under fokusområde ”Förskola/hem” är:

Smultronet (1-3 års):

 • Erbjuda utvecklingssamtal för samtliga föräldrar på våren. De som önskar blir erbjudna även ett på hösten.
 • Planera för höstens workshops för föräldrarna.
 • Fortsätta med dokumentation på hemsidan där återkoppling sker med läroplanen.

Äppelbo (3-6 års):

 • Utveckla samarbetet och dialogen med föräldrarna.
 • Planera för en digital workshops för föräldrarna under sept./oktober eller lägga ut filmer på hemsidan från barnens vardag och Drop-in-fika (ute).

De väsentliga utvecklingsområden som förskolan valt under fokusområden ”Övergång och samverkan” är:

Smultronet( 1-3 års):

 • Arbeta vidare med barnens portfolio och våra lärandetillfälle terminsvis.
 • Lägga mera fokus på arbetet inför barnens flytt upp till Äppelbo och utveckla ett mera samarbete med Äppelbo.

Äppelbo (3-6 års):

 • Ge smultronbarnen och föräldrarna en trygg, lustfylld och tydlig inskolning på Äppelbo.
 • Ge skojklubbarna och föräldrarna en tydlig och trygg övergång från förskola och förskoleklass.

 De väsentliga utvecklingsområden som förskolan valt under fokusområde ”Normer och Värden” är:

Smultronet ( 1-3 års):

 • Bli bättre på att använda oss av vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan och titta över våra matriser på våra avdelningsmöten.
 • Ha mera fokus på det stödmaterial vi fått för b l a språkutveckling.

Äppelbo (3-6 års):

 • Bli bättre på att använda oss av vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan och titta över våra matriser på våra avdelningsmöten.

De väsentliga utvecklingsområden som förskolan valt under fokusområde ”Delaktighet och inflytande”:

Smultronet (1-3 års):

 • Att bemöta och se varje barn utifrån intresse och mognad.

Äppelbo(3-6 års):

 • Anpassad (förbered) miljö efter barnens behov, intresse och utveckling. Ett ständigt pågående utvecklingsområde inom Montessoripedagogiken.
 • Fokus på arbetet kring barns delaktighet och inflytande.
 • Utveckla barnens förståelse för att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Hur organiserar vi verksamheten för barns och elevers utveckling och lärande?

Genom att anpassa miljön till barnen, ge dem frihet att välja sitt arbete och låta deras spontana intresse vara drivkraften, får koncentrationen och viljan att lära fritt spelrum. Detta i sin tur skapar självförtroende, och hjälper barnet att utvecklas och finna sin plats i världen. En riktigt bra lärmiljö försöker innefatta många olika perspektiv.

Det handlar om att ge barnen förutsättningar att gemensamt undersöka, utforska, reflektera och förstå på ett så mångsidigt sätt som möjligt. Det viktigaste i vår lärande miljö är vårt förhållningssätt och vår vilja att ständigt utvecklas.

Ryggraden i verksamheten är de utbildade pedagogerna. Att all personal har Montessoriutbildning är en förutsättning för att bedriva en Förskola med en vår inriktning.

För att förskolan ska uppnå högmåluppfyllelse behövs målinriktade pedagoger med stor kunskap kring vårt uppdrag och att ett lustfyllt arbetsklimat råder. Fortbildningar, föreläsningar och kurser ingår i planeringen och erbjuds varje termin för pedagogerna.

Vi vill sträva mot att organisationen ska vara på demokratiska grunder där allas lika rätt att uttrycka sin åsikt och verka för inflytande och visa delaktighet både bland barnen och pedagogerna.

Genom observation, dokumentation och reflektion blir vi bättre på att förstå och lära oss om barnens steg i sin utveckling. Pedagogerna på förskolan följer barnens intressen och fångar upp dem. Vi ställer frågor till barnen för att de ska utveckla sina tankar och idéer själva. Detta ökar deras självkänsla men även lärandet. Läroplansarbetet kopplat till Montessoripedagogiken och Värdegrunden finns med i all planering av den pedagogiska verksamheten. Genom att kontinuerligt utvärdera och analysera det vi gör i verksamheten hittar vi det vi ska utmana oss vidare med för att utveckla vår verksamhet och våra barn vidare.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Alla pedagoger har planeringstid allt från två till tre timmars planering i veckan, detta är beroende av hur mycket procent man arbetar. Planeringstiden ska innefatta arbete med ped. dokumentation, analyser och skriva observationer, elevkort och förbereda utvecklingssamtal m.m. Alla barn har en Portfolio där vi samlar utvalda dokument allt för att barn, pedagoger och föräldrar ska se barnens lärprocesser, kunna samla värdefullt material genom förskoletiden m.m.

Personalen har avdelningsmöten då planering av det pedagogiska arbetet med barnen diskuteras och analyseras. Som verktyg används våra matriser för att hålla det systematiska arbetet levande under hela läsåret. Vi arbetar efter ett års hjul som är grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Förskolan har även en egen hemsida där föräldrarna har tillgång till en låst del där aktuell information och dokumentation av barnens vardag med bilder kopplat till läroplanen och Montessori kontinuerligt läggs ut. Här har även föräldrarna tillgång till inflytande och kan kommentera till oss. De har även möjlighet att titta på barnets vardag tillsammans hemma med sina barn.

Förskolan har arbetat fram Värden/Grundtankar för förskolan som alla är grunden för vårt värdegrundsarbete inom förskolan.  I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi en tydlig matris där vi våra mål, syften, metoder, kritiska aspekter och analyser och framtid finns med. Detta är ett bra verktyg för att få tag i förändringsarbetet och vi kan lättare få tag i ”den röda träden” ,vad som behöver ändras på och vad vi gör för att utmana barnen vidare. Vårt fokus utgår alltid ifrån vad vi ser i analysarbetet.

Minst en gång i månaden har vi personalmöte då alla pedagoger medverkar, aktuell info från rektor, styrelsen, pedagogiska diskussioner, likabehandlingsplanen med mera diskuteras.

Alla föräldrar erbjuds utvecklingssamtal två gånger per år. Då visar vi en Power Point som utgår från barnens utvecklingsområden kopplat till bilder, montessoripedagogiken och läroplanen. Vi går även igenom barnens portfolioarbete, utvecklingsområden som utgår från det enskilda barnets intresse, behov och utveckling.

Varje höst har vi föräldramöte då vi brukar ha Montessoripedagogiken som tema.

Föräldrarna fick då en inblick i arbetet kring Montessori, Montessoristunden, kopplingen i arbetet med Läroplanen, Likabehandlingsplanen och vad barnen gör/ syftet med de olika materialen på Förskolan. Dessa möten har varit populära då föräldrarna fått möjlighet till inflytande, reflektion och en tydlig inblick i barnets vardag genom bilder/film och där möjlighet till diskussioner finns. Det har även varit uppskattat att få pröva på barnens arbetsmateriel inom de olika ämnesområdena inom montessoripedagogiken på förskolan. Dessa inspirationskvällar kommer bli en självklar bit i vår planering i vårt samarbete med våra föräldrar. Tyvärr blev detta inställt pga. Covid-19 2021 men ligger med i planeringen för 2022.