Hantering av personuppgifter (dataskyddsförordningen/GDPR)

1        Inledning

Genom informationen i detta dokument vill vi, Montessoriförskolan Smultronstället,som ansvariga för era personuppgifter beskriva hur vi behandlar era och era barns personuppgifter i olika situationer samt upplysa er om era rättigheter i samband med hanteringen.

När vi behandlar personuppgifter om er sker behandlingen enbart inom EU/EES.

Vi är skyldiga att upplysa om detta i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som även kallas GDPR.

Denna information riktar sig till er som vårdnadshavare och som har sitt/sina barn inskrivet hos oss på Montessoriförskolan Smultronstället.

I efterföljande kapitel, som vi uppmuntrar er att läsa, upplyser vi om vår behandling av era personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Montessoriförskolan/Lidköping ekonomiskförening, orgnr. 769616-5294. Om ni vill ha mer detaljerad information, har några frågor eller vill använda era rättigheter ombeds ni kontakta oss med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter. Om ni vill använda era rättigheter, t.ex. avseende registerutdrag, behöver vi säkerställa er identitet och ni behöver därför styrka vem ni är innan vi kan agera på er begäran. Bifoga därför en kopia av er legitimation i dessa fall så återkommer vi med svaret till er folkbokföringsadress.

Montessoriförskolan Smultronstället
Hamngatan 10
0708279795
ulrika@montessorismultronstallet.se

2        Era rättigheter

I detta avsnitt vill vi informera er om era rättigheter. Ni har rätt att:

  • Få information om vilka uppgifter vi behandlar om er och hur den behandlingen går till. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör er behandlas eller inte, samt i så fall ta del av informationen. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att tillvarata denna rättighet
  • Klaga hos tillsynsmyndigheten om ni anser att vi behandlar era uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar era rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och ni hittar mer information på www.datainspektionen.se
  • Få felaktiga uppgifter rättade eller raderade samt komplettera ofullständiga uppgifter. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att hjälpa oss att påtala felaktigheter kring era personuppgifter.
  • Återkalla ert samtycke gällande publicering av bilder på hemsidan ( säker inloggning för föräldrar)I de fall behandlingen sker mot bakgrund av samtycke har ni rätt att när som helst återkalla samtycket. Mer information om detta finner ni i avsnittet om vår hantering av dina personuppgifter. Behandling som skett innan samtycket återkallas påverkas inte av att ni återkallar ert samtycke.
  • Begära begränsning av behandlingen samt invändning mot behandling. Ibland använder vi era personuppgifter för våra berättigade intressen. ( Svenska Montessoriförbundet) Om ni inte delar vår intressebedömning kan ni begära att vi upphör med behandlingen eller begränsar behandlingen enligt era önskemål.

3        Vår hantering av era personuppgifter

I nedanstående avsnitt beskriver vi vilka personuppgifter och hur vi behandlar dessa uppgifter om er i olika situationer.

3.1      När ni är inskrivna med ert/era barn hos oss

För att kunna fullfölja våra åtaganden mot er behöver vi kunna kommunicera med er, t.ex. för att skicka information och för att kunna dela information med er.  Köanmälan, bekräftelse av plats behövs för att ha ett fungerande kösystem. Koll på turordningen och intagning av barn. Informationslapp, vistelsetid med barnens namn och era namn och adress behövs för att veta vilka barn som är inskrivna på förskolan, vilket barnomsorgbehov ni har.  För detta ändamål behöver vi behandla era kontaktuppgifter såsom namn, (endast barnens personnummer med 6 siffror), adress, telefonnummer och e-postadress. Din E-postadress kan också komma att användas som användarnamn i tjänster(Hemsidan) vi använder för att dela information med er.

Vi behandlar era personuppgifter med avtal, samtycke( vid publicering av bilder på hemsidan) och intresseavvägning som rättslig grund.
Vi skickar inte vidare någon information om dig utanför vår egen organisation med undantag för Svenska Montessoriförbundet. Dit skickas era namn och adresser för att ni skall kunna vara medlemmar i Svenska montessoriförbundet.

För att fullfölja våra lagliga skyldigheter och försvara våra lagliga rättigheter, t.ex. i samband med att vi fakturerar er för barnomsorgsavgiften behöver vi kunna identifiera den individ som utgör vår kontakt med oss. För detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall din signatur. Dina uppgifter lagras under den tid som lagstiftningen kräver och så länge vi behöver kunna försvara våra lagliga rättigheter.

4        Uppdatering av informationen

Vi uppdaterar denna information i samband med att vi förändrar vårt arbetssätt. Senaste och gällande information står att finna på vår hemsida (www.montessorismultronstallet.se) Läs under Regler och rutiner, GDPR. Om vi gör stora förändringar vidtar vi, i förhållande till ändringen, rimliga ansträngningar för att även informera dig om dessa ändringar.