Maria Montessori

Maria Montessori ( 1870-1952 ) var Italiens första kvinnliga läkare.
I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med lågpresterande och socialt missgynnade barn och hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

Ur den insikten utvecklade hon successivt nya pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn. Hon fann snart att hennes idéer kunde tillämpas på alla barn. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling och arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse samt fred på jorden.

Därmed var montessoripedagogiken född och Maria Montessori ägnade hela livet åt att föra ut pedagogiken i världen, ett arbete som hennes son Mario Montessori sedan tog över.

Montessoripedagogikens grundläggande idéer:

 • Barnet i centrum
 • Hjälp mig att göra det själv
 • Samarbete och hänsyn till andra
 • Trygghet och delaktighet
 • Stimulerande & anpassad miljö
 • Material som lockar att leka och lära av
 • Vara lyhörd och uppmärksam på varje barns
  utveckling
 • Ge den stimulans som svarar mot varje
  barns mognad och intresse.

 

Språket

Språket

Språket kan både talas, skrivas, läsas, observeras, lyssnas på, kännas och tänkas. Människan utvecklade språket som ett verktyg att kommunicera och det lilla barnet föds med en förmåga att obehindrat konstruera ett språk genom ett omedvetet absorberande av det språk de upplever i sin omgivning.

Kulturen

Kulturen

Det stora målet med vår levnad är att skapa en förenad och fredlig värld. Krig och att inte behandla vår jord väl får konsekvenser för oss alla. Därför menade Maria Montessori att vi måste börja med att ge barnen en ny slags utbildning. Historia, geografi, biologi och naturvetenskap ingår alla som en helhet i kulturämnena och skall tillsammans ge barnen kunskap om den värld de lever i. Alla dessa ämnen går i varandra och presenteras i en helhet, i en kosmisk undervisning och bidrar på olika sätt till barnets förståelse för helheten.

Matematiken

Matematiken

Matematiken omfattar många delar, bl a aritmetik, algebra, bråk och medan geometri. Ämnets generella syfte är att stimulera det matematiska sinnet. Montessori menar att varje barn föds med ett matematiskt sinne, ett sinne som gör att barnet visar en extra känslighet för ordning och exakthet. Barnet letar hela tiden efter mönster och klassificeringssystem i sin omgivning för att förstå världen. Det direkta syftet är att barnet ska få grundläggande kunskap om och förståelse för matematiska begrepp och deras funktioner. Arbete går från det konkreta till det mer abstrakta.

Praktiska Livet

Praktiska Livet

Praktiska Livet är övningar där barnet får träna sig i det verkliga livet. De är till för att lära barnet färdigheter för livet. Det är vardagsövningar som krävs för att barnet ska utvecklas till en vuxen människa. Det är dessa övningar som barnet möter först när det börjar i montessoriförskolan, övningarna är verkliga och fyller ett syfte och en funktion, allt för att få barnet att förstå hur världen fungerar. Övningarna speglar den kultur som barnet lever i och vad vi alla gör i vardagen, t ex knäpper knappar i jackan, borstar håret, dukar, torkar av bordet, tvättar, hälsar artigt på varandra, etc för att känna en samhörighet med sin omgivning.

Sensoriskt

Sensoriskt

Med sensoriska övningar så tränas, utvecklas och förfinas barnets olika sinnen såsom syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Maria Montessori skilde på sensoriska intryck och sensorisk undervisning. De sensoriska intrycken får barnet dagligen i kontakt med sin omvärld och för att världen ska kunna bli begriplig för det lilla barnet så måste barnet få sensorisk undervisning. Det direkta syftet med den sensoriska undervisningen är att den ska vara ett stöd för barnets naturliga utveckling och förfining av sina fem sinnen. Det är genom sina sinnen som barnet förstår världen. Det indirekta syftet är att det sensoriska materielet precis som materielet i Praktiska Livet utvecklar barnet inom både det fysiska, emotionella, sociala, språkliga, kognitiva och det andliga. Materielet förbereder även barnet inför de kommande ämnesområdena.

Småbarnsavdelningen

På vår småbarnsavdelning tränar vi så att barnen ska bli självständiga, ”hjälp mig hjälpa mig själv ” finns med i vårt sätt att bemöta barnen i dess vardag. Vi lägger stor vikt vid att vi tränar oss i matsituationen, av- och påklädning och pott/toalett träning. Det är genom att vara aktiva som småbarn gör erfarenheter i miljön. All energi riktas mot att få kontroll över sig själv och sin kropp. Ordning, reda och rutiner är viktigt i en montessorigrupp då detta skapar trygghet för barnen. Alla barn behöver träna på socialt samspel och lek tillsammans med en nära vuxen är ett av de viktigaste redskapen för att fånga upp, förklara och utveckla en specifik förmåga i taget.

På vår småbarnsavdelning anser vi att vilan och sömnen är viktig för att få tid för återhämtning, kraft för att kunna utvecklas och för att orka med en hel dag på förskolan. Barnen blir tidigt introducerade i praktiska övningar, de får pröva att duka, torka borden, sopa golvet. Övningarna ger barnet en förankring i verkliga livet.