Likabehandlingsplan Montessoriförskolan Smultronstället

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan – Montessoriförskolan Smultronstället

En likabehandlingsplan är en del i ett målinriktat arbete för att främja alla vuxna/barns lika rättigheter och möjligheter. Planens syfte är att vara ett verktyg för att förebygga/förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker i verksamheten. Likabehandling innebär inte att alla barn ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Arbetet för likabehandling är en del av vårt värdegrundsarbete.

Värdegrunden:

Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan människor. Dessa värden förmedlas och gestaltas i vår gemensamma värdegrund. Utifrån bilderna resonerar personal och barn tillsammans om värdegrunden både för att förebygga kränkande handlingar och för att resonera kring det som händer.

Värdegrunden på Montessoriförskolan Smultronstället:
 • Trygghet – Det ska kännas bra för alla att vara i förskola.
 • Ansvar – Vi tar hand om varandra och vår förskola.
 • Jämlikhet- Alla är lika viktiga och betyder lika mycket.
 • Respekt- Vi ska vara rädda om varandra, lyssna på varandra och följa reglerna.
 • Empati- Vi bryr oss om varandra och försöker förstå hur andra känner sig.
Regelverk som styr förskolans arbete:

Det finns två lagar som har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser om detta finns i 6 kap. skollagen (2010:800) och i de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör utbildningsområdet. Det finns också en förordning (2006:1 083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa för vi samman i Likabehandlingsplanen. Tillsammans förbjuder lagarna diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder och annan kränkande behandling.

Läroplanen för förskolan 2018 /Grundläggande värden:

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.”

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.”

FNs barnkonvention:

Barnkonventionen syftar till att skapa ett samhälle som respekterar barn i alla sammanhang. Åtgärder mot kränkande behandling grundar sig främst i konventionens artiklar 2, 3, 6, 12, 19 och 28. Artikel 6 handlar bland annat om vikten av att skapa en miljö där varje barn ges bästa tänkbara möjligheter till överlevnad och utveckling.

Barnkonventionens huvudprinciper:
 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
 • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
 • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
Arbetet med likabehandlingsplanen:
 • Alla som arbetar på förskolan ska hålla sig informerade om likabehandlingsplanen
 • Barnen ska genom bilder förstå och veta vad vår likabehandlingsplan står för.
 • Alla som arbetar på förskolan ska aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen följs.
 • Likabehandlingsplanen ska finnas på förskolans hemsida.
 • Likabehandlingsplanen ska vara en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Främjande insatser:

Främjande insatser handlar om att identifiera och stärka positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Alla vuxna ska:

 • Använda värdegrunden och dess bilder tillsammans med barnen
 • Prata med barnen om vår Kompis-sol.
 • Möta varje barn och andra vuxna med respekt
 • Uppmuntra barn och vuxna att ta hänsyn till och hjälpa varandra.
 • Vara goda förebilder och hjälpa barnen att se varandras olikheter som positiva tillgångar för gruppen
 • Vara lyhörda och observanta på vad som sker i barngruppen och i personalgruppen
 • Vara observanta på att flickor och pojkar får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten
 • Ha ett tydligt och gemensamt förhållningssätt
 • Planera verksamheten så att alla kan delta i leken eller på utflykter oavsett funktionsnedsättning.
 • Föräldrarna ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.
Förebyggande arbete:

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som kan finnas i verksamheten. Kartläggningen är en del av det förebyggande arbetet.

 • Arbeta aktivt med värdegrundsbilderna för att barnen ska bli delaktiga i vårt likabehandlingsarbete och vår gemensamma värdegrund.
 • Arbeta med kompisböckerna som bygger på barnkonventionen
 • Lära barnen att använda ”Stopp-tecknet” och att säga ”Nej”.
 • Ha en ”värdegrundshörna” med bra material (Linda Palms kompisböcker och barnkonventionen, värdegrundsbilder, Haren och igelkotten och Snick och Snackmaterialet mm) att använda i likabehandlingsarbetet med barnen.
 • Vara lyhörda i samtalen med barnen.
 • Ha bra rutin med våra tillbudsrapporter gällande kränkande behandlingar, trakasserier och diskriminering.
 • Ha en öppen dialog med föräldrarna vad barnen berättar hemma.
Till dig som förälder:

Föräldrar har också ett stort ansvar. Om förskola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv påverkan på barnen. Misstänker du att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling, kontakta personalen. Detta gäller inte befogade tillrättavisningar från ansvariga inom verksamheten, vilka har till syfte att upprätthålla en god miljö för barnen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så, är du den som bäst kan göra något åt det. Vi ber dig att göra helt klart för barnet att du ser mycket allvarligt på beteendet och inte accepterar det. Även i sådana fall är det bra att kontakta personalen.

Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende –om inte, kan det tolkas som om vi accepterar beteendet. 

Rektor Ulrika Westin