Köanmälan:

 • Köanmälan sker skriftligen på förskolans anmälningsblankett som finns på hemsidan, som sänds till förskolan.
 • När anmälningsblanketten har inkommit till förskolan så placeras ert/era barn i vår kö.
 • Vid anmälningar samma datum sker turordningen utifrån födelsedatum (äldst först).
 • Flytt för barnen upp till avd. Äppelbo från avd. Smultronet s.k. överinskolning sker i mån om plats, ålder/mognad. Personalen tar beslut.

Förtur:

 • Yngre syskon till barn som går på förskolan.
 • Barn som har gått på någon annan Montessoriförskola.

Erbjudande utav förskoleplats:

 • Vår främsta intagning av barn sker under höstterminens början, inskolning sker ibland under våren innan stängningen för att underlätta höstterminens inskolningar. Intagning sker sedan under året då det blir någon ledig plats i barngruppen.
 • Plats erbjuds från 12 månaders ålder.
 • Placering sker efter turordnings datum, men vi tar även hänsyn till barngruppens behov samt åldersfördelningen.
 • Erbjudande om plats sker via mail eller telefon och skall besvaras inom tre dagar om inte annat anges. Bekräftelse av önskad plats skickas in via mail till förskolan (finns under blankett: Bekräftelse av barnomsorgsplats). 
 • Om familjen är bosatt i annan kommun och önskar plats på vår förskola, så måste den kommunen godkänna placeringen. Detta p.g.a. utbetalning av bidrag från hemkommunen till förskolan. Denna kontakt får föräldrarna ta.

Inskolningsperiod:

 • Med inskolningsperiod menas den tid då barnet successivt vänjer sig vid en ny miljö, ny personal samt nya barn. Under en period på ca två veckor kommer barnet och föräldrarna på korta besök som gradvis förlängs för att i slutet av inskolningen kunna lämna barnet.
 • Första veckan av inskolningen är kostnadsfri och från vecka två betalar vårdnadshavaren en reducerad fast taxa. Från vecka tre debiteras full avgift.
 • Vid inskolning från 1-3 års avdelningen till 3-5 års avdelningen är det ingen reducering, utan full avgift erläggs.
 • Om ert barn har någon form av matallergi och därför behöver specialkost, meddela personalen så fort ni fått en diagnos på ert barn och lämna in ett läkarintyg för att få godkänd specialkost.

Vistelsetid:

 • Vistelsetiden skall avse tiden fr.o.m. när föräldrarna lämnar förskolan t.o.m. tidpunkten då föräldrarna återkommer för att hämta barnet/barnen.
 • Ditt barn får vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbete eller studieplats. Schemat bygger på att den förälder/sambo som börjar senast lämnar barnet och den förälder/sambo som slutar tidigast hämtar barnet.
 • Vid ändring av vistelsetiden skall personalen meddelas så snart som möjligt.
 • Vid utebliven vistelsetid t.ex. vid ledighet, sjukdom eller helgdag så kan man inte  förskjuta denna tid till annan tidpunkt.
 • Barn till föräldrar/sambo som är arbetssökande/föräldralediga erbjuds plats 15 timmar per vecka. Följande gäller: fem timmar/dag, tre dagar/vecka tisdag, onsdag och torsdag mellan kl. 8.30-13.30. Man kan även välja på att 2 dagar i veckan mellan kl.7.30-15.00 (tisdag, onsdag eller torsdag) Glöm då inte att barnen endast får Montessoristund (som är på förmiddagen) 2 dagar/vecka. Dessa dagar och tider gäller alltid även vid helgdagar och stängningsdagar. Man får då inte byta dagar. 4 veckors schema gäller. Arbetssökande föräldrar/sambos som får arbete, blir erbjuden barnomsorg efter de arbetstiderna man fått. Personalen meddelas så fort man vet sina arbetstider.
 • Då en förälder är tjänstledig/tar semester gäller följande: barnet blir erbjuden 15 tim./7 kalenderdagar från deras ordinarie schema.
 • Allmän förskola”: Alla 3-6 åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08.15 och 11.15 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. (Sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov samt alla skolans lov och studiedagar). Det är inte möjligt att ändra tider till avgiftsfri allmänförskola för att slippa avgift under ledigheten i samband med semester, tillfällig föräldraledighet (under några veckor osv) eller annan frånvaro. Avgiftsfri allmän förskola måste gälla under en längre period (terminsvis/ avslutas vid terminens slut) och anmälan görs på separat ansökan till förskolan. 
 • Allmän förskola innebär att man får ett avdrag på 28% av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna man har rätt till. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller 3 år.

Öppethållande:

 • Förskolan har öppet vardagar mellan kl 06.15-18.15.
 • Förskolan håller sommarstängt under tre veckor 29,30 och 31. Då är det även avgiftsfritt under dessa tre veckor hos oss på Montessoriförskolan. 
 • Verksamheten hålls stängd med sk ”Stängningsdagar” fyra dagar per år för att personalen skall ges möjlighet till planering och fortbildning. Detta meddelas senast två månader innan.
 • Det ges ingen möjlighet att lämna sitt/sina barn till föräldralediga och arbetssökande (”15-timmarsbarn”) under det för året gällande sommarlov samt jullovför skolan.
 • Är man arbetssökande och studerande och har behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier, kontakta då förskolan så försöker vi lösa det.

Schemaläggning:

 • Schemaläggning av vistelsetiden görs för en fyra veckors period i taget. Schema skickas online via hemsidan.
 • Om man med kort varsel tvingas att ändra sin arbetstid kommer personalen att tillmötesgå föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt.
 • Föräldrarna har möjlighet att anlända till förskolan 5 min före i schemat angiven tid för att lämna barnet på utsatt tid. Detta gäller dock inte om man har angivit tiden då förskolan öppnar.
 • Föräldrarna skall vid hämtning av barn anlända till förskolan vid i schemat angiven tid. Möjligheten finns att stanna kvar upp till 5 min efter angiven tid för att få tillfälle att få reda på vad som inträffat under dagen. Detta gäller dock inte om man har hämtnings tid då förskolan stänger, utan då skall föräldrar och barn ha lämnat förskolan.

Avgift: 

 • Avgift uttages 11 månader per år efter kommunens riktlinjer vad det gäller maxtaxan. Under våra stängningsveckor (29,30,31 ) är det avgiftsfritt hos oss på Montessoriförskolan Smultronstället.
 • Två veckor efter inskolningsperioden så betalar man full avgift.
 • Avgiften för platsen betalas som fast månadsavgift. Detta innebär att avdrag för frånvaro inte görs.
 • Om familjeförhållanden förändras så skall detta meddelas, då det kan komma att påverka debiteringsrutinerna.
 • Viktigt att vårdnadshavarnas adresser hålls uppdaterade, meddela därför om ni får ny adress.
 • Förändringar i avgiften sker från den första i påföljande månad.
 • Om ej avgiften har inkommit före den 15 i varje månad, kommer då en avgift att läggas på med 100 kr. 
 • Efter påminnelse och utebliven betalning av föräldraavgiften kan föreningens styrelse besluta om förlorandet av plats.
 • Svenska Montessoriförbundet har en årsavgift till er som föräldrar vid plats på en Montessoriförskola, tidning ingår, ni får inbetalningskort av oss. 

Uppsägning av plats:

 • När föräldrar önskar säga upp sin plats på förskolan, skall detta meddelas snarast och senast en månad före barnet skall sluta.
 • Uppsägningen sker skriftligen på förskolans uppsägningsblankett som skall lämnas till förskolechefen.
 • Avgiften debiteras en månad från att uppsägningsblanketten inkommit till förskolan.

Allmänt:

 • Alla barn som är folkbokförda i Lidköpingskommun och har en plats hos oss är försäkrade genom Lidköpingskommun. Mera info finns på Lidköpings kommun/Barn och skola, olycksfallsförsäkring. Tänk på att du själv som vårdnadshavare måste göra en anmälan till försäkringsbolaget vid ett olycksfall.
 • Förskolan har en hemsida: www.monstessorismultronstallet.se, en öppen del för allmänheten och en låst del till föräldrarna, inbjudan till detta får man vid inskrivningen.
 • Förskolan har en tydlig likabehandlingsplan, verksamhetsplan som finns på hemsidan. 
 • Förskolan står för inköp av blöjor.
 • Inga privata leksaker får tas med till förskolan. 
 • Vid pulkaåkning måste barnen bära hjälm och ni som föräldrar ska se till att hjälm finns på förskolan under vintertid och när det finns snö.
 • Inbjudan till privata födelsedagskalas skickas per post, om ej samtliga barn på avdelningen inbjuds. 
 • Pedagogerna  tar emot de yngre barnen på trappan på morgonen då detta gynnar en snabb och bra överlämning, allt för barnens bästa.  De äldre barnen tränas i att gå in själva och möter en pedagog på avdelningen, allt för att bygga upp en stark självkänsla.