Sensoriskt

Ordet sensorisk är ett adjektiv som betyder sinne och sensoriska övningar har alltså med sinnenas utveckling att göra. Med sensoriska övningar så tränas, utvecklas och förfinas barnets olika sinnen såsom syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Maria Montessori skilde på sensoriska intryck och sensorisk undervisning. De sensoriska intrycken får barnet dagligen i kontakt med sin omvärld och för att världen ska kunna bli begriplig för det lilla barnet så måste barnet få sensorisk undervisning. Det direkta syftet med den sensoriska undervisningen är att den ska vara ett stöd för barnets naturliga utveckling och förfining av sina fem sinnen. Det är genom sina sinnen som barnet förstår världen. Det indirekta syftet är att det sensoriska materielet precis som materielet i Praktiska Livet utvecklar barnet inom både det fysiska, emotionella, sociala, språkliga, kognitiva och det andliga. Materielet förbereder även barnet inför de kommande ämnesområdena.

Alla sinnen måste stimuleras för att utvecklas på bästa sätt. Det är de sensoriska intrycken som är grunden till all rörelse, de sätter igång rörelseutveckling. Vid tre års ålder börjar barnet medvetet förstå alla de intryck som det upplever och barnet ska nu förvandla detta till en medveten kunskap. Idag är det allmänt känt att barnet lär sig genom att använda sin kropp. Då är det viktigt att vi låter barnet utforska sin omgivning och sina rörelser i sin egen takt. För barnet lär sig genom att vara i rörelse och genom att skapa och utforska saker med sina händer.
Maria Montessori utformade det sensoriska materielet för att stödja barnet i deras naturliga utveckling. Våra sinnen är våra kontaktpunkter med omgivningen. Med vår perception uppfattar vi och ordnar sedan alla intryck. I arbete med det sensoriska materielet så utvecklas barnet inom alla områden. Det sensoriska materielet hjälper även barnet att få struktur på sin kunskap och arbetet ger barnet en konkret upplevelse av abstrakta begrepp. Materielet ger barnet en möjlighet att tänka logiskt när de klassificerar sina sinnesintryck i dimensioner.

Den sinnestränande materielen är konstruerad så att den isolerar en egenskap i taget. Vid varje övning så är det bara en egenskap som skiljer materielet åt. En annan viktigt detalj med materielet är att det ska vara enkelt utformat utan utsmyckningar för att syftet med materielet inte ska komma i bakgrunden. Många av de materiel som Maria Montessori utvecklade finns till för att barnet ska få en muskulär sensoriska upplevelse. Därför är det viktigt att materielet passar barnets hand och känns sköna att ta i. Rosa tornet ger barnet en tydlig muskulär upplevelse då han får jämföra att bära den största kuben och den minsta. Intelligensen arbetar samtidigt med händerna och intellektet utvecklas.

Materielen är noga graderade och ökar i svårighet för varje steg. Det är viktigt att som lärare att observera barnen kontinuerligt för att kunna presentera en övning som är i lagom nivå med barnet. Allt materiel har en felkontroll så att barnet själv kan upptäcka sina fel och ha möjlighet att rätta till dem och på så vis bli självständiga. När läraren sedan presenterat en övning med gradering så ska läraren se till så att barnet kan förstå skillnaden och sedan ge barnet ett begrepp. Detta kallas trestegslektion och den är tydlig för både barnet och läraren att förstå. I den här lektionen undviker också barnet att misslyckas då barnet inte går vidare till nästa steg förens det klarar av det första steget.