Klagomålshantering

I vår verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbeta förebyggande. Tydliga rutiner ger barn, föräldrar och personal information om hur deras synpunkter och klagomål hanteras. Enligt skollagens 4:e kapitel, §8 ska huvudman för förskola ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

För att kunna vidareutveckla verksamheten på Montessoriförskolan Smultronstället är det viktigt att fånga upp klagomål och se till att de kommer till rektorns kännedom för utredning och beslutande åtgärder.

Klagomålshantering ses som ett led i arbetet att utveckla och förbättra förskolans arbete.

Rutiner för klagomålshantering

Syfte

Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna.

Riktlinjer

All personal är skyldig att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs.

Definition

En synpunkt är ett uttalande från person utanför organisationen gällande förväntningar som inte har uppfyllts (negativt) alternativt har överträffats (positivt). Ett klagomål är alltid en synpunkt av negativ karaktär. Endast negativa synpunkter/klagomål behöver handläggas medan positiva synpunkter bör tas tillvara som goda exempel. Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer.

Handläggning

Synpunkter eller klagomål som framförs till personalen ska alltid vidarebefordras till rektor. Rektor ansvarar för att en utredning görs. Eventuella åtgärder ska vidtas i samarbete med klagande och berörd personal. Uppföljning ska ske inom en tidsatt period. Rektor är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras. För anmälan, utredning och dokumentation används blanketten ”Klagomålsblankett”, som arkiveras av rektor.                                               Om du anser att förskolan inte fullgör sitt uppdrag och att du inte anser dig nöjd med ditt ärende kan också vända dig till Lidköpings kommun som i egenskap av tillsynsmyndighet för fristående verksamheter utreder om verksamheten brister i förhållande till rådande lagstiftning.

Blankett för synpunkter och klagomål

Om du vill kan du vara anonym, nackdelen är då att du inte kan få någon återkoppling på dina synpunkter eller klagomål.

Avdelning: __________________                   Namn:_____________________

Beskrivning av synpunkter eller klagomål:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ev. förslag på åtgärder för förbättring:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum och ort                                  Underskrift

_______________             _________________________

 

Ifylls av förskolan

Inkom till förskolan den _________________

Senaste datum för återkoppling _________________________

Hur togs synpunkterna emot

telefon         brevlåda      direkt av klaganden                   annat_______________

Ifylls av rektor

Åtgärder:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O  All personal i huset                            O  All personal på berörd avdelning

är informerad om synpunkter/klagomål samt eventuella åtgärder som ska vidtas

den (datum): __________________

Återkoppling är gjord till den som lämnade synpunkter/klagomål: Ja O            Nej O

Hur har detta gjorts?____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Om nej, varför inte: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ärendet pågår                 O            Ärendet avslutat             O

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum                           Underskrift rektor

_____________________________________________